506 Thorpe Street 340B00131500KE Lakin, KS 67860-9625